Nainen kirjoittaa. Pöydällä kahvikuppi ja bisneskansio.

DIGI2B - Digitalisaatio bisnesajurina

DIGI2B-hankkeessa pureudutaan digitalisaatioprojektien suunnitteluun ja läpiviemiseen liittyviin haasteisiin, sekä pyritään osoittamaan digitalisaation tuomia liiketoiminnallisia hyötyjä. Tavoitteena on lisätä yritysten ja muiden toimijoiden digitalisaatioon liittyvää osaamista, sekä auttaa toimijoita kohdistamaan resurssit oikein.

Hankkeessa tuotetun tiedon avulla organisaatioiden ja TKI-toimijoiden kyky tuottaa elinkeinoelämää edistäviä palveluita paranee. Tiedon avulla pystytään jatkossa suunnittelemaan ja arvioimaan digitalisaatioprojekteja realistisella ja helppokäyttöisellä tavalla, mikä auttaa yrityksiä tekemään kannattavia päätöksiä. Mukana oleville yrityksille hanke tuo merkittävää lisäarvoa, auttaa luomaan uusia toimintatapoja, sekä tavoittamaan potentiaalisia uusia asiakkaita.

 • Hankkeen aikana kootaan pk-yrityksiltä onnistumistarinoita

  Onnistumistarinat kertovat miten yritykset ovat hyödyntäneet digitalisaatiota liiketoimintansa tukemiseen ja minkälaista etua ne ovat saaneet digitalisaatiosta. Onnistumistarinat taltioidaan ja kerätyn aineiston pohjalta pyritään muodostamaan kuva siitä mikä yhdistää onnistuneita digitalisaatioprojekteja. Tarinoiden avulla voidaan konkretisoida digitalisaatioprojekteista saatavaa hyötyä, sekä sen vaatimaa panostusta yrityksille ja TKI-toimijoille. Tarinoiden avulla voidaan avata sitä mitä digitalisaatio on käytännössä. Tällä tavoin pyritään rohkaisemaan eri toimijoita kehittämään digitalisaatiota omassa toiminnassaan.

 • Kerätyn käytännön tiedon ja kokemuksen pohjalta luodaan ”Digitaalisen liiketoimintaedun syntymisen tiekartta”

  Tiekartan avulla lisätään ymmärrystä siitä, mitä digitaalinen murros vaatii käyttäjiltä, yrityksen kulttuurilta, toimintamalleilta ja vanhoilta järjestelmiltä. Tiekartta toimii pohjana tuleville hankkeille ja muille projekteille. Se kertoo mitä käytännön askeleita yrityksen tulee ottaa digitalisaatioprojektin läpiviemiseen ja sen avulla voidaan arvioida digitalisaatioprojektien liiketaloudellista potentiaalia jo etukäteen. Osana tiekarttaa kehitetään ”Digitalisaatiostrategian ja digitalisaatioprojektin potentiaalisen tuoton ja resurssien tarpeen arvioinnin työkalu”, jonka avulla toimija voi määrittää digitalisaatioprojektin elinkaaren.

 • Viestinnän osuus hankkeessa on tärkeä

  Viestintä on tärkeää, jotta uusi osaaminen, tieto, sekä suositukset parhaista käytänteistä saadaan kohderyhmän tietoon. Tiekartta ja arvioinnintyökalut tullaan saattamaan eri toimijoiden käyttöön sähköisessä muodossa verkkoon. Niitä testataan alueen yrityksissä ja hankkeissa. Saadun palautteen perusteella työkaluja hiotaan ja kehitetään ja niiden sisältöä voidaan päivittää hankkeen aikana ja sen jälkeen.

 • Talouskasvun luonti

  Hankkeen myötä Keski-Pohjanmaan alueen yritysten ja muiden toimijoiden osaaminen ja kyky toteuttaa hyvin suunniteltuja digitalisaatiohankkeita kasvaa. Tämä vuorostaan luo talouskasvua pitkällä tähtäimellä.